DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ÜNYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/562178

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ÜNYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

YÜCELER MAH. KAYALAR SOK. NO: 3 52300 ÜNYE/ORDU

c) Telefon ve faks numarası

:

4523233030 - 4523239923

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

700.000 StandartMetreküp Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ünye Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imza tarihi ile işe başlanacak olup İşi Bitirme Tarihi 30/06/2025' tir. Yüklenici söz konusu ürünleri kurulacak olan telemetri sisteminden takip edecek ve tesisteki gaz seviyesinin % 25 in altına inmesi halinde sevkiyat yapacak ayrıca idarenin talebi doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet verebilecek şekilde sevkiyat yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imza tarihi itibari ile işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

LNG satışı için Doğalgaz (LNG) İletim Lisansı ve Toptan Satış Lisansı

İhaleye katılacak olan firmaların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış; LNG satışı için Doğalgaz (LNG) İletim Lisansının ve Toptan Satış Lisansının aslını veya noter onaylı suretini beyan edeceklerdir. Doğalgaz (LNG) satışı için Yüklenicinin İletim Lisansının bulunmaması durumunda, iletim lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda Yüklenici, firmayla yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim lisansının noter onaylı suretini beyan edeceklerdir.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 

#ilangovtr Basın No ILN02027575