TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM CERRAHİSİ İÇİN CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/557993

 

1-İdarenin
a) Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BUCAK MAHALLESI BEKİR SITKI PAMUK CAD. NO.39 52200 . ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4526662501 - 4522231020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM CERRAHİSİ İÇİN CERRAHİ ALET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kısım Gürgentepe Devlet Hastanesi Kadın Doğum Cerrahisi İçin Cerrahi Alet Alımı (Set içerikleri ihale dokümanı içeresinde ekli liste halinde belirtilmiştir.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gürgentepe Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. İdarenin e-posta,faks veya yazı ile vermiş olduğu siparişlere istinaden sipariş tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde getirilen Cerrahi Aletler, sipariş çeken hastanenin Tıbbi Sarf Deposuna firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından irsaliyesi ile birlikte tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imza tarihi


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 5.kat Destek Hizm.Başk.Yard.Odası Bucak Mah. Bekir Sıtkı Pamuk Cad.No.39 Altınordu/ORDU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yetkili Satıcı Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
KAPSAM DIŞI BEYANI
TİTUBB/ÜTS
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli Malı Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Broşür
Katalog


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02031495