Değerli dostlarım.Bizler din ve islam deyince ne anlamalıyız.
Bu soruya cevap bulmak lazım.
Din,akıl sahibi insanları,kendi irade ve arzuları doğrultusunda mutluluğa huzura ulaştıracak olan ilahi kurallar bütünüdür. Aslında evrensel olan dinler insanların kendine ve çevresine zarar vermemesini, kendini toplumun içinde yaşayan, yardımlaşan, paylaşımcı, empati kurabilen, yaratılışına uygun yaşamasını ister. Genel olarak bakıldığında dinler iyi insan oluşturmak isterler.
Din,insana, kendi mahiyetini,nereden gelip nereye gideceğini,yaratılışdaki gaye ve hedefi gösterir.Yaratana kulluk,yaratılanakarşı da insanlık vazifelerini bildirir.bu anlamda kastedilen din şüphesiz İslam dinidir.Yüce Allah Kur’an’ı kerim Ali İmran süresi ayet 3/85 de ‘’kim islamda başka bir din ararsa (bilsinki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahrette zarara uğrayanlardan olacaktır’’.Başka bir ayettede Ali İmran 3/19 da’’Şüphesiz Allah katında din islamdır’’
Burada Cenabı Hak!  islamdan başka bir din yoktur demekle,en son din islamdır diyerek bir gerçeğide ortaya koymuştur ”Allah katında din, ancak İslam dinidir. (Ali İmran ayet 19)
Diyer dinler aslı bozulmuş tahrif olmuş dinlerdir artık Yahudilik ve hiristiyanlık diye bir din kalmamıştır.Kim bunun aksini iddia ederse Allaha muhalif etmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal saydıkları İncil kitabının aslı dahi ellerinde mevcut olmayıp 325’te Bursa İznik’de konsüller tarafından oluşturulan dört nüsha halinde matta, Luka,yuhanna ve markos adı altında dört bölümden oluşan adına insanlar tarafından yazılan incil kitapları vardır.
Halbu ki! En son indirilen kitabımız olan kura-n-ı Kerim’in bu zamana kadar gelen bütün din ve sistemini içine alan dört büyük kitabın emirlerine içinde bulunduran ilahi bir kitaptır
Kur’an dışındaki indirilmiş olan diğer kitaplara insan müdahalesi olmuştur
Allah’ın emir ve yasaklarını kendi istekleri doğrultusunda müdahale yaptılar, Mesela Namaz,Oruç İçki kumar zina gibi haramları bunları değiştirdiler, bugün Hristiyanlıkve Yahudilik âlemine baktığımızda ibadet diye bir şey kalmamış haram olan içki zina öldürme haksızlık adaletsizlik sömürcülük hepsi mevcuttur.
Kıymetli kardeşlerim; Din, insanı her türlü kötülüklerden ve ruhsal gerilimlerden boş ve kötü düşüncelerden korur.Din bireylere çalışmayı emreder. Tembelliği yasaklar.kin,haset ve düşmanlığa izin vermez.Düşmanına bile af ve merhameti telkin eder.insanlığı uçuruma sürükleyen tehlikelerden olan içki kumar ve zinayı yasak eder.intiharı adam öldürmeyi yasaklar.çağımızda her türlü imkanlar,konfor ve olanak,teknik imkanlara rağmen bu günün insanlarında gerilim,bunalım,ve huzursuzluğun karşısında,ocakları söndüren kötü alışkanlıklardan olankumar ve içkiye artı uyuşturucuya gençler arasında küçük yaşta müptela olmaktadadırlar.
Buna mukabil olarak Aile içi kargaşa ve geçimsizlikler,intihar, hırsızlıklar,kul hakkına saygısızlık ve şiddet ve terör toplumun ruh sağlığını derinden etkilemektedir.
İşte bunun tek nedeni toplumun ve o toplumu oluşturan toplumların inaç ve aklaki degerlerinden uzaklaşmasından yozlaşmasında kaynaklanmaktadır.
Halbuki! Dinin tek gayesi temiz toplum,temiz nesil yetiştirmekten geçmektedir.geriye tek bir şey kalıyor bireylerin tomlumların hep bir elden dine,dini değerlere ahlak kuralalarına uymaktan geçmektedir 
Bu asla ve asla amasız ve fakatsız olmalı.Yoksa bu gidişle sonumuz husrandır.
İnsan,bir dine inandıktan sonra o dinin gereklerini yerine getirmeye çalışır . Çünkü din inananından o disiplin içinde yaşamasını yerine getirmesini ister.Kurallara uymasını işarer. Emirler, yasaklar belirlidir ve uyulması gerekir.Dinin kurallarına uyan kimse o derece samimi bir mümin olduğuna inanılır ve huzur içinde yaşar.
kıymetli takipçilerim; BENDENİZ kardeşiniz şöyle der; din insanları kardeş kılar, kardeşler arasında iletişim ve kaynaşmayı ve yardımlaşmaya kişiyi inancı gereği sevkeder,toplumda güzel ahlakı ve sosyal adaleti sağlayan en büyük amildir.
Din duygusu ve Allah korkusu insanları daima kontrol altında tutar , ve onları kötülüklerden korur,iyiliğe ve hayra yöneltir, bizlere bir kul olarak düşen görev bu toplumun bir parçası olarak kur’an’a ve sünnete, dine kulak vererek hayatını ve yaşantısını ona göre ayarlamalıyız .
Değerli kardeşlerim Bugün biziler için bir milat olsun. Her türlü kötülüğü haksızlığa adaletsizliğe yolsuzluğa kayırmacılığı son vererek hakkaniyet içersinde ibadete kendimizi vererek Allah’a bir kul olduğumuzu ona karşı umutlarımızıın olduğunu bilerek yerine getirmeye gayret gösterelim 
Atalarımız; Tok acın halinden anlamaz sözü bir Müslümana yakışmaması gerekir.
İmkan nispetinde bulunduğumuz mekanlarda ve çevremizde komşumuzda kim olursa olsun ihtiyaç sahiplerine kucak açalım onların sevinçlerine ortak olalım
Bu bir insanlık gereği ve insanlarda varolan merhametin ta kendisidir.