Asır Sûresi Kur'an-ı Kerîm'in en kısa ama anlam boyutu îtibârıyle en büyük sûrelerinden biridir. Hattâ; İmam Şâfii hazretlerine atfedilen bir söz vardır:
 "Hiç bir sûre nazil olmasaydı, sadece Asr Suresi bile yeterdi" diye.
Sûrenin meâli şöyle:
ASRA YEMİN OLSUN Kİ!
“Akıp giden zamana andolsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edenler salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”
(Asr Suresi, 1-3)
BUZ SATICISINDAN ALINAN İLHAM
Fahreddin er-Râzî (r.h.) der ki:
“Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyordu:
«- Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!...»
İŞTE SÛRENİN HAKÎKÎ ANLAMI!
Onun bu sözünü duyunca, «İşte bu söz Asr sûresinin mânasını izah etmektedir» dedim.
Aslında insana verilen ömür güneşin altında bir buz gibi hızla erimektedir.
Eğer bunu ziyan eder veya yanlış yere harcarsa insanın hüsranına sebep olur.”
(Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXXII, 81)
İSTANBUL'DA YARIM ASIR
Gelelim, yukarda anlatılanları işlediği konunun en çarpıcı örneği olarak sunan, ORİMDER'in bu haftaki sohbet konuğuna. 
İMAM-HATİP OKULU'NUN İLK MEZUNLARINDAN
Konuşmacımız, Ordu İmam-Hatip Okulu ilk mezunlarından (1973),
yarım asırlık İstanbul hayâtını müteâkiben memleketine dönüp yerleşen Eğitimci-İşadamı, bizim neslin ağabeylerinden Server KARAMAN'dı. 
VAKİT NAKİT; NE YAK, NE ERİT!
Ana konusu vakti değerlendirmek, ömrü boşa geçirmemek olan konuşmacı, girişte arz ettiğimiz buz metaforu üzerinden zaman ve imkân husûsuna vurgu yaptı. Herşeyin telâfîsi mümkün ama, çıkan can ve de boşa geçen zaman geri gelmiyor.
ÖNDERLİK ÖRNEKLİĞİ GEREKTİRİR
Bunu bilerek zamanların, sanki üzerimizde buz taşıyor da güneş eritiyormuşçasına bir hassâsiyetle hareket etmeliyiz. Hele bizlerin hiç boşa geçirecek vaktimiz olmadığına dikkatleri çekti.
HEM DİYÂNET, HEM EĞİTİM, HEM PİYASA
Hem Diyânet hem de Millî Eğitim görevleri yanında ticârî tarafı da  bulunan ve bunu 10 yıla yakın meşhur Kapalıçarşı'da Kuyumculuk sektöründe geçiren hocamızın inişli-çıkışlı, ilginçlik ve sürprizlerle dolu tecrübeleri merakla dinlendi.
ZAMAN BİLİNCİ ve OKUMAK
Hatip, bu eksene oturttuğu konuşmasında Kur'an okumak kadar kâinâtı da okumak gerektiğine atıfla berâber Merhum Mahir İZ ve Osman ÖZTÜRK hocalardan hatıralar sundu.
OKUMAK AYNI ZAMANDA ZİKİR ve TEFEKKÜRDÜR
 Bu tür okumaların aynı zamanda Kur'an'da çokça tavsiye edilen ZİKİR cümlesinden olduğuna dikkât çekti. 
HERGÜN BİR CÜZ, DÖRT SAAT!
Kendisinin hergün bir cüz Kur'an olmak üzere ayrıca 4 saat kadar okuma ve not alma çalışmaları yaptığından bahisle, okumanın dinimizin ilk emri olup, özellikle imam, yâni öncü konumundaki câmiamızın olmazsa olmazı meyânında bulunduğu husûsunu hatırlatarak idrâklere sundu.
FİKİRLER, YORUMLAR, DURUMLAR
Bu sohbeti sosyâl medyada paylaşınca gelen yorumlardan ikisi şöyle:
TATBÎKÂT ve TAVSİYELER ÇOK GÜZEL
Kenan ERDOĞAN: Maşallah okuma konusundaki şahsi uygulama ve  tavsiyeleri çok güzel
MÂŞÂLLÂH; GÜZEL ÖZETLENMİŞ
Abdülkadir DEMİR: 
Barekallah Üstat verilen mesajları güzel harmanlama olmuş.
Bendeniz de katkıda bulunmak gerekirse;
Dupduru bir hafıza, dipdiri bir İslâmî şuur, olgun  yaşın getirdiği sekînetin yanında sürekli mütebessim bir çehre ve etrafa huzur yayan bir duruş... 
SON NUMÛNE, DOYUMSUZ HASBİHÂL; ŞÜKR'AN KESÎRÂ*
"İnsan hazinelerimizin son numunelerinden...
Doyumsuz bir hasbihal oldu. 
Değerli hocamızı Orimder yönetimine taze bir kan olarak görmek isteriz. Şükran  kesira…"
CEMİYET ve MÜESSESE OLARAK
Program, inşâllâh tekrar buluşmak, cemiyet olarak meselelerimiz ve de müessese olarak görevlerimiz noktasında hasbihâle devam dilekleriyle berâber sona erdi.
DEFTERLER, KİTAPLAR, KARNELER
Karnelerin de verildiği şu günlerde, bizim de ansızın tâtil edilmemiz durumunda elimize tutuşturulan karnelerimizin Îman, İbâdet, Ahlâk ve Muâmelât bölüm ve bunların alt başlıkları mesâbesindeki Namaz, Oruç, İhlas, Takva, Doğruluk, Dürüstlük, Çocuk yetiştirme vs. gibi derslerimizin tümünün notlarının yeterli düzeyde, sıratı geçecek mâhiyette olması,
ŞER'-İ ŞERÎFE UYGUNLUK
defterlerimizin-kitaplarımızın, okumalarımızın-yazmalarımızın Şer'-i Şerîfe muvafakâten geçerli bulunması ve bu neticeyi hepimize lûtfetmesi niyâzıyla Rabbimize yalvarıyor, 
HEPİMİZİN, SEVDİKLERİMİZLE BERÂBER
tümümüzün sevdiklerimizle berâber Efendimiz SAV in komşuluğunda buluşmamızın müyesser olması ümîdiyle cümleye sevgiler-saygılar sunuyoruz wes'selâm...